Fundacja powołana została w celu kreowania pozytywnego wizerunku Polskiego Rolnika, promocji polskich produktów rolnych.

Nadrzędnym celem programu Fundacji jest szerzenie wśród polskich rolników zasad etycznych takich jak poszanowanie tradycji, rzetelność,
przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Fundacja dba o podnoszenie standardów oraz budowę silnego wizerunku Polskiej Wsi stanowiącego główny filar polskiej gospodarki.

Misją Fundacji jest tworzenie bazy rzetelnych rolników, którzy przechodzą proces audytu i po pozytywnej opinii Kapituły Programu, uzyskując prestiżowy certyfikat.
W wyniku jej stworzenia możliwa jest realizacja ważnej strategii BUDOWANIA - ROZWOJU - WSPIERANIA polskiego rolnictwa poprzez liczne szkolenia
tematyczne, spotkania branżowe, grupowanie potrzeb i oczekiwań rolnika wobec dostawców i odbiorców towarów i usług, uzbrajanie gospodarstw rolnych
w szeroki pakiet e-usług.

Działalność Fundacji, zwłaszcza merytoryczna, wspiera jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności
z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej. 

Realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a mianowicie:

  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
    w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPELLER 2016